Rozpoczynamy budowę systemu KREPTD dla GITD

Z przyjemnością informujemy, że 08 maja br. została podpisana umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., której przedmiotem jest budowa, wdrożenie, utrzymanie i rozwoju Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD).

KREPTD jest systemem teleinformatycznym, który prowadzą wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Tworzony jest w celu uzyskania aktualnej i dokładnej bazy danych (w formie elektronicznej) wszystkich przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od właściwego organu państwowego uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Elektroniczne rejestry poszczególnych krajów tworzą ogólnoeuropejską bazę danych nazwaną European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Dostępność do tego rejestru w całej Wspólnocie oraz wymianę danych gromadzonych w rejestrze zapewniają krajowe punkty kontaktowe – w przypadku Polski jest to Główny Inspektor Transportu.

Wgląd do rejestru będzie zapewniony przez aplikacje internetowe, pozwalające na zdalny dostęp do danych dla upoważnionych organów oraz zapewniające możliwość wymiany informacji, z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Cele utworzenia KREPTD.

Utworzenie KREPTD powinno zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy:

  • podmiotami biorącymi udział w procesie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przedsiębiorcy drogowego, wydawania, zmiany i cofania licencji międzynarodowych na przewóz osób i rzeczy bądź zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne,
  • podmiotami przeprowadzającymi egzaminy  i wydającymi certyfikaty kompetencji zawodowych
  • podmiotami sprawującymi nadzór i kontrolę nad transportem drogowym.

System będzie użyteczny również dla osób, korzystających z usług przedsiębiorców transportu drogowego. Mają oni uzyskać dostęp do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD w celu ich weryfikacji. Sprawny dostęp do aktualnych informacji o przedsiębiorcach poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu towarowego oraz stworzy warunki do uczciwej konkurencji na rynku polskim i UE.

Ponadto GITD oraz minister ds. transportu pozyskają odpowiednie narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co umożliwi budowanie optymalnej strategii rozwoju tego sektora gospodarki.

Po raz kolejny mamy przyjemność realizować tak duży system dla administracji publicznej oraz wspierać działalność GITD.