Współpraca z Medicover przy realizacji usług z obszaru e-zdrowia


Wyzwania klienta

W związku z realizacją kolejnego etapu cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce, od lipca 2021 roku obowiązuje regulacja nakładająca na placówki medyczne obowiązek raportowania informacji o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej (SIM). Regulacja dotyczy również wymiany danych zawartych w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) za pośrednictwem SIM na platformie P1 oraz wymiany EDM  z innymi podmiotami.

Spółka Medicover, podobnie jak inne podmioty medyczne, została tym samym zobligowana do rejestrowania zdarzeń medycznych i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej z systemem e-zdrowie (P1). W praktyce oznaczało to, że klient musiał dostosować swoje systemy medyczne i przeprowadzić ich integrację z systemem P1 zgodnie z przyjętymi standardami i regulacjami prawnymi.

Integracja systemów medycznych/gabinetowych z centralnym systemem P1 to spory wysiłek dla placówek medycznych jak i dla twórców oprogramowania. Pojawiają się generujące koszty wyzwania, którym trzeba stawić czoło:

  • Pozyskanie specjalistycznej wiedzy – proces integracji wymaga specjalistycznych kompetencji z zakresu standardów cyfrowej wymiany informacji HL7, IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) jak i rejestrów i identyfikatorów OID. Zdobycie ich wymaga czasu i może okazać się kosztowne.
  • Zapewnienie zgodności systemu z przepisami prawa – konieczna jest bieżąca aktualizacja
    i ciągły proces dostosowywania systemów do zmieniających się przepisów i wymagań Ministerstwa Zdrowia. Co za tym idzie, niezbędne jest nieustanne angażowanie zasobów w utrzymanie zgodności systemu z obowiązującym prawem.
  • Podpisywanie wygenerowanych dokumentów, do czego niezbędne jest wdrożenie odrębnego narzędzia. Dla placówki oznacza to dodatkowy koszt związany z zastosowaniem biblioteki do podpisywania dokumentów.

Przed Medicover pojawiło się naturalne pytanie: czy we wdrożenie zaangażować własne zasoby IT, czy też podjąć współpracę z doświadczonym dostawcą usług, który zrealizuje wymagania i zniweluje koszty związane choćby z pozyskaniem wiedzy i niezbędnych kompetencji?

Gotowe rozwiązanie: Platforma e-Zdrowia

Aplikacje dostępne na Platformie e-Zdrowia, w tym Konektor Zdarzeń Medycznych (ZDM), Konektor Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), Konektor Generatora, Konektor Zgód Pacjenta były prostą odpowiedzią na wyzwania Medicover.

Platforma e-Zdrowia, którą Pentacomp zaproponował klientowi, to autorski pakiet rozwiązań stanowiących warstwę integracyjną między systemem medycznym a systemem P1. Aplikacje zainstalowane w systemie medycznym zapewniają generowanie, podpisywanie i rejestrację dokumentów oraz wymianę zasobów.  W ramach komunikacji z systemem e-zdrowie (P1) konektory ułatwiają realizację operacji wynikających z opublikowanych przez Centrum e-Zdrowia wytycznych pt. „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców” w kontekście komunikacji z systemem e-zdrowie (P1). Poza konektorami Pentacomp zaimplementował też narzędzie do podpisywania wygenerowanych dokumentów.

Siła kompetencji

Wybór odpowiedniego partnera wdrożeniowego okazał się dla Medicover ważną kwestią. Kluczowe były doświadczenie i kompetencje specjalistów oraz wiarygodność partnera, któremu zostaną powierzone zadania związane z integracją. Nawiązując współpracę z Pentacompem klient otrzymał fachowe wsparcie ze strony ekspertów, którzy bezpośrednio odpowiadali za budowę i wdrożenie systemu e-zdrowie (P1). Tym samym klient mógł skupić uwagę i zasoby na swoim biznesie i rozwoju własnych produktów.

W tworzeniu narzędzi Platformy e-Zdrowia decydującą rolę pełniły zespoły analityków, developerów i testerów.

  • Analitycy odpowiedzialni byli za zarządzanie analizą biznesową. Wsparcie klienta w obszarze zagadnień integracji z systemem P1 i przygotowanie optymalnej komunikacji systemów gabinetowych Medicover z platformą P1.
  • Zespół developerów odpowiadał za wytwarzanie oprogramowania konektorów oraz wsparcie klienta w zakresie technicznym. Celem było uruchomienie narzędzi na środowisku klienta, w wersji testowej i produkcyjnej.
  • Ważną częścią projektu byli testerzy oprogramowania. Przeprowadzali testy automatyczne oprogramowania. Wspierali klienta w zakresie składni zapytań, które trafiały do konektorów, tak by ten mógł zarejestrować dane w systemie P1.

Sukces współpracy

Wdrożone aplikacje Platformy e-Zdrowia pomogły spółce Medicover Polska dopełnić obowiązków ustawowych w związku z dostosowaniem systemów medycznych do wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Wdrożone konektory umożliwiają klientowi generowanie elektronicznych dokumentów zgodnie z przepisami i w sposób odpowiadający przyjętym standardom.  Zapewniają też raportowanie Zdarzeń Medycznych, indeksowanie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Jako dostawca oprogramowania, Pentacomp śledzi zmiany w wytycznych i dba o bieżące aktualizowanie konektorów.