Działania Pentacompu w obliczu pandemii SARS-CoV-2

10/03/20

W obecnej sytuacji wywołanej przez pandemię Pentacomp jest w pełni przygotowany do nieprzerwanego świadczenia usług zarówno od strony organizacyjnej jak i technicznej.

Procedury zapewniające ciągłość działania firmy dostosowaliśmy do panujących warunków. Za priorytet postawiliśmy sobie zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników i współpracy dla naszych klientów.

  • Zarząd zdecydował o przejściu wszystkich pracowników w tryb pracy zdalnej.
  • Osoby, którym warunki nie pozwalają na pracę z domu, korzystają z przestrzeni biurowej z zachowaniem bezpiecznych odstępów i pozostałych zasad bezpieczeństwa.
  • We wszystkich biurach Pentacompu dostępne są niezbędne środki dezynfekujące oraz rękawiczki.
  • Informujemy pracowników o zaleceniach i wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministra Zdrowia dotyczących zasad postępowania w celu ograniczania ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.
  • Spotkania służbowe odbywają się zdalnie przy użyciu bezpiecznych narzędzi do komunikacji na odległość.
  • Nadzór nad infrastrukturą IT naszych klientów również prowadzimy zdalnie, przy użyciu sprawdzonych metod, procedur i technologii.

Pragniemy również podkreślić, że Pentacomp utrzymuje pełną gotowość do współpracy i wywiązywania się ze swoich zobowiązań, a w wyniku podjętych działań, jakość i zakres świadczonych pozostaje na niezmienionym poziomie.