Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości pozyskania osób do zespołu zajmującego się ML (Machine Learning)

10/07/23

Szacowanie wartości dotyczy działań realizowanych przez Pentacomp Systemy Informatyczne w ramach Projektu nr 2022/ABM/02/00004 pn. „Development of an IT system based on artificial intelligence algorithms supporting the diagnosis of hip dysplasia in infants and the process of choosing the optimal therapeutic path”.

 Liczba osób:

Pentacomp poszukuje do swojego zespołu 5 osób.

 • Ekspert ds. Machine Learningu – 1 (pełny wymiar godzin)
 • Lider zespołu ds. Machine Learning – 1 (pełny wymiar godzin)
 • Senior Computer Vision Scientist – 1 (pełny wymiar godzin)
 • Computer Vision Scientist – 1 (pełny wymiar godzin)
 • Java/C# Developer – 1 (pełny wymiar godzin)

Wymagania:

 Ekspert ds. Machine Learningu – 1 osoba

Zakres działań:

 1. Nadzór oraz nadawanie kierunku w procesie opracowania koncepcji działania, mierzenia skuteczności i testowania modeli machine learning do rozpoznania oraz klasyfikacji dysplazji stawów biodrowych niemowląt zgodnie ze skalą Grafa na podstawie sekwencji wideo z badań USG.
 2. Śledzenie efektów prac względem przyjętej koncepcji oraz założeń oraz wdrażanie niezbędnych działań adaptacyjnych.
 3. Identyfikowanie ryzyk oraz proponowanie metod mitygacji.
 4. Usprawnianie komunikacji wewnątrz zespołu oraz między interesariuszami Projektu.

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora nauk technicznych lub wyższy.
 2. Autor/współautor m.in. 15 publikacji naukowych z zakresu telemedycyny i/lub sztucznej inteligencji.
 3. Minimum 20 lat doświadczenia w IT, w szczególności w obszarach analizy danych i sztucznej inteligencji.
 4. Autor/współautor co najmniej jednego patentu z obszaru analizy danych medycznych
 5. Przynajmniej 5 lat doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym realizującym projekty IT z wykorzystaniem AI/ML.
 6. Minimum 3 projekty w roli architekta/głównego projektanta rozwiązania wykorzystującego AI/ML.
 7. Przynajmniej jeden projekt międzynarodowy w roli koordynatora/kierownika/leadera.
 8. Przynajmniej jeden projekt kończący się certyfikacją medyczną produktu zgodnie z ISO 13485 na poziomie co najmniej klasy 2A.
 9. Udokumentowana znajomość regulacji związanych z systemami sztucznej inteligencji (AI ACT – europejskiej ustawy regulującej działanie oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję).
 10. Znajomość metodologii planowania prac projektowych, w szczególności w podejściu zwinnym.
 11. Znajomość zagadnień projektowania i wdrażania modeli i algorytmów analizy obrazów, w szczególności modeli segmentacji semantycznej.
 12. Wysokie zdolności efektywnej komunikacji oraz recenzowania prac (technicznych i dokumentacyjnych) z konstruktywną informacją zwrotną.
 13. Biegła znajomość języka angielskiego.

Lider zespołu ds. Machine Learningu

Zakres działań:

 1. Udział w opracowaniu koncepcji działania, mierzenia skuteczności i testowania modeli machine learning do rozpoznania oraz klasyfikacji dysplazji stawów biodrowych niemowląt zgodnie ze skalą Grafa na podstawie sekwencji wideo z badań USG.
 2. Zaprojektowanie procesu wytwórczego w zakresie MLOps.
 3. Planowanie i monitorowanie realizacji zadań zespołu ds. Machine Learningu zgodnie z opracowaną koncepcją.
 4. Motywowanie i wspieranie pozostałych członków zespołu.
 5. Dbanie o prawidłową komunikację wyników prac.

Wymagania:

 1. Wyższe wykształcenie techniczne (stopień magistra lub wyższy).
 2. Minimum 2 lata doświadczenia w roli lidera zespołu ds. Machine Learningu.
 3. Udział w minimum 2 projektach AI/ML w roli lidera lub senior data scientista.
 4. Znajomość metodologii planowania prac projektowych, w szczególności w podejściu zwinnym.
 5. Znajomość zagadnień projektowania i wdrażania modeli i algorytmów analizy obrazów, w szczególności modeli segmentacji semantycznej.
 6. Doświadczenie w zakresie wyjaśnialności modeli sztucznej inteligencji.
 7. Wysokie zdolności efektywnej komunikacji oraz recenzowania prac (technicznych i dokumentacyjnych) z konstruktywną informacją zwrotną.
 8. Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji projektowej oraz technicznej.
 9. Dobra znajomość frameworków deep learning, w szczególności PyTorch lub TensorFlow oraz bibliotek wspierających analizę obrazów, np. OpenCV.
 10. Biegła znajomość języków programowania Python/C++.
 11. Biegła znajomość języka angielskiego.

 Senior Computer Vision Scientist (1 osoba)

Zakres działań:

 1. Opracowanie koncepcji działania, mierzenia skuteczności i testowania modeli machine learning do rozpoznania oraz klasyfikacji dysplazji stawów biodrowych niemowląt zgodnie ze skalą Grafa na podstawie sekwencji wideo z badań USG.
 2. Przygotowanie współdzielonego środowiska do pracy.
 3. Dobór architektury, trenowanie, testowanie i strojenie modeli zgodnie z opracowaną koncepcją.
 4. Współpraca z zespołem, w tym przekazywanie na bieżąco wyników badań i spostrzeżeń.
 5. Dokumentowanie wytworzonego oprogramowania, modeli, przebiegu i wyników eksperymentów.
 6. Przygotowanie modeli do wdrożenia produkcyjnego i integracja z aplikacją.

Wymagania:

 1. Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu modeli i algorytmów analizy obrazów, w szczególności modeli segmentacji semantycznej.
 2. Doświadczenie w pracy z wynikami badań obrazowych.
 3. Dobra znajomość frameworków deep learning, w szczególności PyTorch lub Tensor Flow oraz bibliotek wspierających analizę obrazów, np. OpenCV.
 4. Biegła znajomość języków programowania Python/C++.
 5. Umiejętność pisania czystego i testowalnego kodu.
 6. Bardzo dobre zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów.
 7. Umiejętność współpracy z zespołem, przekazywania wiedzy i dokumentowania prac.

Computer Vision Scientist (1 osoba)

Zakres działań:

 1. Opracowanie koncepcji działania, mierzenia skuteczności i testowania modeli machine learning do rozpoznania oraz klasyfikacji dysplazji stawów biodrowych niemowląt zgodnie ze skalą Grafa na podstawie sekwencji wideo z badań USG.
 2. Przygotowanie współdzielonego środowiska do pracy.
 3. Dobór architektury, trenowanie, testowanie i strojenie modeli zgodnie z opracowaną koncepcją.
 4. Współpraca z zespołem, w tym przekazywanie na bieżąco wyników badań i spostrzeżeń.
 5. Dokumentowanie wytworzonego oprogramowania, modeli, przebiegu i wyników eksperymentów.
 6. Przygotowanie modeli do wdrożenia produkcyjnego i integracja z aplikacją.

Wymagania:

 1. Co najmniej trzyletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu modeli i algorytmów analizy obrazów, w szczególności modeli segmentacji semantycznej.
 2. Dobra znajomość frameworków deep learning, w szczególności PyTorch lub Tensor Flow oraz bibliotek wspierających analizę obrazów, np. OpenCV.
 3. Biegła znajomość języków programowania Python/C++.
 4. Umiejętność pisania czystego i testowalnego kodu.
 5. Bardzo dobre zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów.
 6. Umiejętność współpracy z zespołem, przekazywania wiedzy i dokumentowania prac.

Java/C# Developer (1 osoba)

Zakres działań:

 1. Implementacja aplikacji umożliwiającej oznaczanie obszarów anatomicznych na obrazach  w standardzie m.in. DICOM oraz filmów pochodzących z badań USG.
 2. Przygotowanie środowiska do pracy.
 3. Współpraca z zespołem, w tym przekazywanie na bieżąco informacji o postępie prac.
 4. Projektowanie, testowanie, wdrażanie i dokumentowanie wytworzonego oprogramowania.

Wymagania:

 1. Co najmniej trzyletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji z prostym GUI.
 2. Doświadczenie w tworzeniu aplikacji pozwalających na przeglądanie plików obrazowych.
 3. Biegła znajomość języków programowania C# lub Java.
 4. Umiejętność pisania czystego i testowalnego kodu.
 5. Bardzo dobre zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów.
 6. Umiejętność współpracy z zespołem, przekazywania wiedzy i dokumentowania prac.

Oferta powinna zawierać:

 1. Opis kompetencji Oferenta w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.
 2. Rodzaj preferowanej umowy: umowa B2B, zlecenie.
 3. Cenę netto za godzinę wykonywanej pracy wraz z informacją o walucie, w której ma być dokonywana płatność (w przypadku osób spoza terytorium Polski).
 4. Okres ważności oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 70%.
 2. Doświadczenie – 30%
 3. Sposób oceny ofert:
  1. liczba pkt w kryterium cena: cena oferty najniższej / cena oferty badanej * 70
  2. liczba pkt w kryterium doświadczenie: spełnienie wymagań doświadczenia – 10 pkt, rok-trzy lata doświadczenia więcej – 20 pkt, ponad 3 lata doświadczenia więcej – 30 pkt.
  3. łączna ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów danej oferty z obu kryteriów.
 4. Oferty należy składać na konkretne stanowisko, poprzez wypełnienie dedykowanego formularza.
 5. Data składania ofert: do końca dnia 2023-07-18.
 6. Oferty należy przesyłać na adres: joanna.wiszniewska@pentacomp.pl

Załączniki:

Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia Zamówienia.