Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości pozyskania osoby do zespołu zajmującego się ML (Machine Learning)

20/02/24

Opis Przedmiotu Zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia dotyczy działań realizowanych przez Pentacomp Systemy Informatyczne w ramach Projektu nr 2022/ABM/02/00004 pn. „Development of an IT system based on artificial intelligence algorithms supporting the diagnosis of hip dysplasia in infants and the process of choosing the optimal therapeutic path”.

Liczba poszukiwanych osób:

Pentacomp poszukuje do swojego zespołu 1 osoby.

Computer Vision Scientist – 1 (pełny wymiar godzin)

 

Computer Vision Scientist (1 osoba)

Zakres działań:

 1. Opracowanie koncepcji działania, mierzenia skuteczności i testowania modeli machine learning do rozpoznania oraz klasyfikacji dysplazji stawów biodrowych niemowląt zgodnie ze skalą Grafa na podstawie sekwencji wideo z badań USG.
 2. Przygotowanie współdzielonego środowiska do pracy.
 3. Dobór architektury, trenowanie, testowanie i strojenie modeli zgodnie z opracowaną koncepcją.
 4. Współpraca z zespołem, w tym przekazywanie na bieżąco wyników badań i spostrzeżeń.
 5. Dokumentowanie wytworzonego oprogramowania, modeli, przebiegu i wyników eksperymentów.
 6. Przygotowanie modeli do wdrożenia produkcyjnego i integracja z aplikacją.

Wymagania:

 1. Co najmniej trzyletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu modeli i algorytmów analizy obrazów, w szczególności modeli segmentacji semantycznej.
 2. Dobra znajomość frameworków deep learning, w szczególności PyTorch lub Tensor Flow oraz bibliotek wspierających analizę obrazów, np. OpenCV.
 3. Biegła znajomość języków programowania Python/C++.
 4. Umiejętność pisania czystego i testowalnego kodu.
 5. Bardzo dobre zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów.
 6. Umiejętność współpracy z zespołem, przekazywania wiedzy i dokumentowania prac.

Oferta powinna zawierać:

 1. Opis kompetencji Oferenta w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.
 2. Rodzaj preferowanej umowy: umowa B2B, zlecenie.
 3. Cenę netto za godzinę wykonywanej pracy wraz z informacją o walucie, w której ma być dokonywana płatność (w przypadku osób spoza terytorium Polski).
 4. Okres ważności oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 70%.
 2. Doświadczenie – 30%
 3. Sposób oceny ofert:
  1. liczba pkt w kryterium cena: cena oferty najniższej / cena oferty badanej * 70
  2. liczba pkt w kryterium doświadczenie: spełnienie wymagań doświadczenia – 10 pkt, rok-trzy lata doświadczenia więcej – 20 pkt, ponad 3 lata doświadczenia więcej – 30 pkt.
  3. łączna ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów danej oferty z obu kryteriów.
 4. Oferty należy składać na konkretne stanowisko, poprzez wypełnienie dedykowanego formularza.
 5. Data składania ofert: do końca dnia 2024-02-27.
 6. Oferty należy przesyłać na adres: joanna.wiszniewska@pentacomp.pl

Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia Zamówienia.

Załącznik nr 1 Szacowanie wartości zamówienia na ekspertów ds. ML

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych