Klauzula informacyjna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
danych
Administratorem Pani/Pana danych jest Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 179 (lok. poziom +5), 02-222 Warszawa (dalej również jako „Pentacomp”).
Dane kontaktoweZ administratorem danych osobowych można się skontaktować pisemnie na adres: Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 179 (lok. poziom +5), 02-222 Warszawa. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: iod@pentacomp.pl lub pisemnie  na adres: Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 179 (lok. poziom +5), 02-222 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzaniaPani/Pana dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym związanych z nawiązaniem lub złożeniem propozycji ewentualnej współpracy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes jakim jest możliwość podpisania umowy o współpracy. Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Pentacomp uznaje także zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem. Przetwarzanie nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
Kategorie danych osobowychPentacomp przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, email.
Odbiorcy danychPani/Pana dane nie są przekazywane do państw trzecich. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://www.pentacomp.pl/pl/polityka-prywatnosci/.
Okres przechowywania danychPani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy lub wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Pentacomp stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Pentacomp.
Prawa osoby, której dane dotycząPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci, administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów Pentacomp. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Źródło pochodzenia danych osobowychPani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w sposób legalny, poprzez wypełnienie przez Panią/Pana formularza kontaktowego umieszczonych w witrynach należących i zarządzanych przez Pentacomp lub od zewnętrznego administratora danych, poprzez zakup gotowej bazy danych. W celu pozyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt iod@pentacomp.pl lub pisemnie  na adres: Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 179 (lok. poziom +5), 02-222 Warszawa.