Polityka Prywatności

Witamy na stronie internetowej www.pentacomp.pl należącej do Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie adres: Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, REGON 012872179, NIP 118-12-42-640, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282983, kapitał zakładowy: 1 139 010,00 zł, wpłacony w całości, (dalej „PENTACOMP”).

Na niniejszej stronie wyjaśniamy Państwu obowiązujące w PENTACOMP zasady przetwarzania wszelkich informacji, jakie Użytkownik może nam udostępnić podczas korzystania z naszych stron internetowych oraz wyjaśniamy ogólne zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w PENTACOMP.

PENTACOMP informuje, że przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwisy internetowe należące do PENTACOMP, a przetwarzanie danych pozyskanych od Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującymi w PENTACOMP zasadami bezpieczeństwa i poufności.

Pliki Cookies

Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych PENTACOMP.

Pliki cookies używane na stronach PENTACOMP nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych.

Niektóre funkcjonalności na stronach PENTACOMP nie będą działały w sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.

JAKIEGO RODZAJU PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY ORAZ CEL WYKORZYSTANIA COOKIES

Cookies sesji, które w serwisie PENTACOMP są niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką a tym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z funkcjonalności w niej zawartych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez PENTACOMP jest identyfikacja danej sesji (dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie. Cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi PENTACOMP współpracuje, umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji jest zebranie danych dotyczących ruchu na stronach internetowych. Nie są to dane osobowe. W przypadku niniejszego serwisu są to pliki cookies usługi Google Analitics zbierane w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników.

MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika.

Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

– w przeglądarce Internet Explorer należy:

wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.

– w przeglądarce Mozilla Firefox należy:

wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”.

– w przeglądarce Opera należy:

wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane” a potem „Ciasteczka”.

– w przeglądarce Google Chrome należy:

z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje” a następnie „Dla zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookie”.

PENTACOMP informuje, że powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie ich ustawienia. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”.

Informacje w tym zakresie są przeważnie dostępne na stronie producenta danej przeglądarki.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów internetowych należących do PENTACOMP.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PENTACOMP ma możliwość uzyskiwania danych osobowych Użytkowników poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej www.pentacomp.pl, może również pozyskiwać dane osobowe w inny sposób, między innymi poprzez zawieranie i wykonywanie umów, poprzez formularz kontaktowy lub rejestrację na stronie internetowej https://pentatax.pl/portal/pl/, kontakt bezpośredni, telefoniczny bądź drogą elektroniczną.

W celu wprowadzenia Państwa w tematykę przetwarzania danych osobowych niezbędne jest wyjaśnienie pewnych pojęć, a mianowicie:

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Jeżeli PENTACOMP uzyska od Państwa dane osobowe to staje się administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że PENTACOMP odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z RODO.

PENTACOMP zapewnia kontakt z Panem Jarosławem Romanowskim – Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@pentacomp.pl lub drogą pocztową pod adresem siedziby PENTACOMP. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych, który udzieli Państwu odpowiedzi i rozwieje wszelkie wątpliwości.

PENTACOMP może przetwarzać dane osobowe m. in. w celu zawarcia i wykonania umowy; wykonania ciążących na PENTACOMP obowiązków prawnych; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń; marketingu bezpośredniego; przesyłania informacji handlowej.

Dostęp do Państwa danych mogą posiadać podmioty działające w imieniu i na zlecenie PENTACOMP. PENTACOMP nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). Jednakże PENTACOMP dopuszcza możliwość przekazywania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku PENTACOMP zapewnia, iż przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy PENTACOMP a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu, dla którego zostały zebrane, tj. w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu w okresie wskazanym przepisami prawa oraz w okresie niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. W przypadku pozyskania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, wówczas przetwarzanie danych osobowych odbywa się do czasu cofnięcia tej zgody.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku przekazania PENTACOMP swoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów, do ich usunięcia ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu realizacji tych praw należy się zwracać do inspektora ochrony danych, o którym mowa powyżej.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PENTACOMP może przetwarzać dane osobowe na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.