Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000282983, NIP 118 12 42 640, REGON: 012872179,
Kapitał zakładowy 1 139 010,00 zł, wpłacony w całości
Podmiot wpisany do Rejestru BDO pod numerem 000595318.

Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
(Blue Office II, 5 piętro)

Biuro jest czynne w dni robocze, w godz. 9:00 - 17:00

Telefon: +48 22 417 57 10
Fax:+48 22 417 57 11

Formularz kontaktowy