Szacowanie wartości zamówienia na dostawcę danych medycznych

18/04/23

Pentacomp Systemy Informatyczne SA do jednego ze swoich projektów badawczo – rozwojowych przekazuje zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na dostawcę opisanych danych medycznych – tzw. danych uczących.

Szacowanie wartości zamówienia dotyczy działań realizowanych przez Pentacomp Systemy Informatyczne w ramach Projektu nr 2022/ABM/02/00004 pn. „Development of an IT system based on artificial intelligence algorithms supporting the diagnosis of hip dysplasia in infants and the process of choosing the optimal therapeutic path”.

Parametry:

 1. Rodzaj badania: badanie preluksacyjne.
 2. Format: sekwencja wideo w formacie .dcm
 3. Anonimizacja danych przy użyciu dcm4che lub analogicznych bibliotek, uniemożliwiająca identyfikację Pacjenta przez Zamawiającego.
 4. Dodatkowo pliki powinny zawierać następujące informacje:
  1. data badania,
  2. data urodzenia pacjenta lub wiek pacjenta w momencie badania (w dniach),
  3. płeć pacjenta.
 5. Etykiety do opisu klatek w sekwencji wideo:
  1. chondroosseous border,
  2. femoral head,
  3. labrum,
  4. cartilagineous roof,
  5. bony roof,
  6. bony rim,
  7. lower limb,
  8. baseline.
 6. Ilość: 3.000 sekwencji wideo, w tym co najmniej 50.000 poprawnie opisanych klatek zawierających wszystkie struktury.
 7. Klatki powinny być opisywane przez lekarzy praktyków zajmujących się badaniami preluksacyjnymi metodą Grafa.
 8. Każda sekwencja wideo przekazywana Zamawiającemu powinna zostać skontrolowana i zaakceptowana w zakresie poprawności opisów przez superwizora – lekarza z tytułem naukowym, przeszkolonego w zakresie metody Grafa w renomowanym ośrodku w kraju lub za granicą.
 9. Czas: max. 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający wymaga, aby w miarę możliwości dane napływały do niego w równomiernym strumieniu w regularnych kwartalnych okresach.

Wymagania:

 1. Dostawca dysponuje zasobem kadrowym umożliwiającym poprawne wykonywanie badań i opisywanie sekwencji wideo zgodnie ze sztuką medyczną oraz z wymaganiami Zamawiającego.
 2. Dostawca dysponuje infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego przechowywania i udostępniania danych, tj. serwerami PACS o parametrach satysfakcjonujących Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących sposobu przechowywania danych Dostawca zobowiązuje się do dostosowania swojej infrastruktury do wymagań Zamawiającego.
 3. Dostawca dysponuje lub zobowiązuje się do dysponowania co najmniej trzema różnymi aparatami USG pochodzącymi od trzech różnych producentów, na których będą wykonywane badania preluksacyjne.
 4. Dostawca na swój koszt dokona anonimizacji danych przed ich udostępnieniem Zamawiającemu.
 5. Dostawca na czas trwania projektu stworzy zespół projektowy do współpracy z Zamawiającym, składający się z co najmniej: superwizora medycznego, kierownika projektu, pracownika administracyjnego.
 6. W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Dostawca zawrze z Zamawiającym umowę warunkową uzależnioną od otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania z instytucji finansującej.

Oferta powinna zawierać:

 1. Opis kompetencji Oferenta w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.
 2. Cenę netto za oferowane dane oraz proponowany termin realizacji. Oferent może wskazać jedną z czterech opcji: 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące oraz powyżej 24 miesięcy.
 3. Warunki płatności.
 4. Okres ważności oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Kryteria oceny ofert:

 1. Cena 60%.
 2. Termin realizacji 40%.
 3. Sposób oceny ofert:
  1. Liczba pkt w kryterium cena: cena oferty najniższej / cena oferty badanej * 60
  2. Liczba pkt w kryterium termin realizacji: 12 mcy – 40pkt, 18 mcy – 30 pkt, 24 mce – 20pkt, powyżej 24 mcy – 0 pkt
  3. Łączna ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów danej oferty z obu kryteriów.
 4. Data składania ofert: do końca dnia 2023-04-28
 5. Oferty należy przesłać na adres: marcin.wegrzyniak@pentacomp.pl

Informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia Zamówienia.